Juridische kennisgeving

Artikel 1 – Wettelijke vermeldingen

1.1 Site (hierna “de site”):

DE WOONPLAATSEN VAN DE ZON

1.2 Uitgever (hierna “de uitgever”):

 • RESIDENCES DU SOLEIL
 • SARL met een kapitaal van € 1000,00
 • Het hoofdkantoor is gelegen: 4 rue du château d’eau, 11120 GINESTAS
 • vertegenwoordigd door Lisa HEMMELDER, in haar hoedanigheid van Manager
 • geregistreerd bij de RCS van NARBONNE – SIREN: 847887940 00017
 • Telefoon: 06 60 85 25 99
 • Mail: info@residence-location.com

1.3 Host (hierna “de host”):

LES RESIDENCES DU SOLEIL wordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann 59100 Roubaix.

Artikel 2 – Toegang tot de site

Toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt er daarom mee in deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 – Site-inhoud

Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Ze zijn dus het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt nadat hij kennis heeft genomen van dit ongeoorloofde gebruik, houdt niet in dat hij dit gebruik accepteert en afziet van vervolging.

Artikel 4 – Beheer van de site

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:

 • de toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
 • alle informatie verwijderen die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten;
 • schort de site op om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van zijn functies wordt verhinderd.

Het verbindingsmateriaal met de site die u gebruikt, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, inclusief virusaanvallen via internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele juridische procedures tegen u:

 • vanwege het gebruik van de site of enige dienst die toegankelijk is via internet;
 • door het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

Om deze reden is de uitgever niet verantwoordelijk voor enige schade toegebracht aan uzelf, aan derden en / of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de site en ziet u af van enige actie tegen hem hiervan. feit.

Als de uitgever het onderwerp zou zijn van een minnelijke of gerechtelijke procedure vanwege uw gebruik van de site, zou hij zich tegen u kunnen keren om vergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die zouden kunnen voortvloeien uit deze procedure.

Artikel 6 – Hyperlinks

Het plaatsen door gebruikers van alle hyperlinks naar de gehele of een deel van de site is geautoriseerd door de uitgever. Daarom moet elke link worden verwijderd op verzoek van de uitgever.

Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van genoemde link.

Artikel 7 – Gegevensverzameling en bescherming

Uw gegevens worden verzameld door SARL LES RESIDENCES DU SOLEIL.

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociaal.

Als gevolg hiervan wordt de persoonlijke informatie die mogelijk op de site wordt verzameld, voornamelijk gebruikt door de uitgever voor het beheren van relaties met u en waar van toepassing voor het verwerken van uw bestellingen.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn als volgt:

 • achternaam en voornaam
 • Mail adres
 • telefoon.

Artikel 8 – Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

• het recht op toegang: ze kunnen hun recht op toegang uitoefenen, om hun persoonsgegevens te kennen, door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres. In dit geval kan het Platform, voordat dit recht wordt ingevoerd, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
• het recht op rectificatie: indien de persoonsgegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen ze vragen om de informatie bij te werken;

 • het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het recht op beperking van de verwerking: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen voorzien door de AVG;
 • het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet;
 • het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen het Platform vragen om hen de persoonsgegevens te verstrekken die ze hebben verstrekt voor verzending naar een nieuw Platform.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:
4 rue du château d’eau, 11120 GINESTAS
Of per e-mail op:
info@residence-location.com

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. De reactie wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en / of het aantal verzoeken dit vereisen.

Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun dood te organiseren. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u de CNIL-website raadplegen: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website: https://www.cnil.fr.

Tot slot raden we u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, omdat we tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 – Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te behouden. De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

 • toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker;
 • beheer van de werking en optimalisatie van het platform;
 • implementatie van gebruikersondersteuning;
 • verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
 • personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren;
 • preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of malware) en beheer van beveiligingsincidenten;
 • beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
 • het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren.

Artikel 10 – Bewaarbeleid voor gegevens

Het Platform bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om u zijn diensten of assistentie te verlenen.

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we indien nodig ook een deel van uw gegevens bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. of dat we onze diensten niet langer aan u hoeven te leveren.

Artikel 11 – Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen uitsluitend worden gedeeld met derde bedrijven in de Europese Unie:

 • wanneer de gebruiker openbaar beschikbare informatie publiceert in de gratis commentaargebieden van het Platform;
 • wanneer de gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;
 • wanneer het platform gebruik maakt van de diensten van providers om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de verordening.
 • indien wettelijk vereist, kan het Platform gegevens verzenden om te reageren op klachten die tegen het Platform zijn ingediend en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures.

Artikel 12 – Commerciële aanbiedingen

Waarschijnlijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de uitgever. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: info@residence-location.com.
Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, indien u dit niet wenst, neem dan contact met ons op: info@residence-location.com.

Als u tijdens het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, moet u zich onthouden van elke verzameling, ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk op de privacy of de reputatie van individuen kan vormen. De uitgever aanvaardt in dit verband geen verantwoordelijkheid.

De gegevens worden bewaard en gebruikt gedurende een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 13 – Cookies

Wat is een cookie “?

Een “Cookie” of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt gelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of het gebruik van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Door op deze site te bladeren, kunnen “cookies” van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en / of externe bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

Wanneer u voor het eerst op deze site surft, zal een verklarende banner over het gebruik van “cookies” verschijnen. Daarom wordt de klant en / of prospect door verder te bladeren geacht geïnformeerd te zijn en het gebruik van genoemde “cookies” te aanvaarden. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit zijn browserinstellingen te deactiveren.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt, bij te houden, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service te verbeteren. die wij u aanbieden.
Op deze site zijn de volgende cookies aanwezig:Google Analytics (gebruikt om het publiek van de site te meten). De levensduur van deze cookies is dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van “cookies”, voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les -hulpmiddelen om ze onder de knie te krijgen.

Artikel 14 – Foto’s en weergave van producten

De foto’s van producten, die hun beschrijving vergezellen, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door de Franse wet en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van de uitgever, onderhevig aan specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

Artikel 16 – Neem contact met ons op

Voor vragen, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd, of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten: info@residence-location.com.

Login

Register

terms & conditions

10 − 1 =